RODO

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

 1. Administrator danych osobowych:

FUH Tomasz Kowalczyk ul. Brzozowa 7, 46-040 Antoniów, NIP 991-01-61-868, jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na wyżej wymieniony adres, drogą elektroniczną na adres e-mail: tomekkowalczyk82@wp.pl, lub telefonicznie pod numerem 530429477.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • Przyjęcie zamówienia i wykonanie umowy, czyli realizacja usług związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
 • Kontaktowanie się w sprawach wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez klienta(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Wypełnianie obowiązków podatkowych i księgowych.
 • Ustalania, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy.
 1. Obowiązek podawania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymagane do przyjęcia zamówienia, podpisania umowy, wystawienia dokumentów księgowych, a także rozpatrzenia reklamacji. Bez podania niezbędnych danych nie jest możliwe wystawienie faktury czy złożenie reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest konieczne. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji sprawy, jak i po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub zgłoszonej reklamacji. Jeśli została wystawiona faktura, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa podatkowego do 6 lat (dokumenty księgowe powinny być przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

 1. Bezpieczeństwo:

Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione. Dane te chronione są przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym wykorzystaniem. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

 1. Państwa uprawnienia:

Posiadają Państwo prawo do : dostępu treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Odbiorcy danych:
 • Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji oferty. Firma nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) klientów i użytkowników strony. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Podanie danych jest obowiązkowe celem otrzymania odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz elektroniczny oraz w celu zapisania.
 • W związku z zawieraniem umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

– firmy pocztowe i kurierskie

– firma administrująca naszą stronę internetową

– firmy administrujące sieć informatyczną

– firma prowadząca księgowość

– kancelaria notarialna lub prawna

– banki, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

 1. Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, np. na Twoim telefonie, komputerze czy tablecie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one dostarczaniu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

-pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

-uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

-stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposobu wyświetlania Serwisu

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
– stałe, które przechowywane są na Twoim komputerze przez określony czas;
– sesyjne, które przechowywane są na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
– niezbędne – umożliwiające efektywne korzystanie ze strony internetowej;
– statystyczne – umożliwiające prowadzenie statystyk dotyczących naszej strony internetowej;
– wydajnościowe – umożliwiające przetwarzanie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.